Fundats

§1

Fondens navn er: ” Vor Frue Kloster, Århus”

§2

Fondens hjemsted er Århus kommune.

§3

Fondens formål er at yde kvinder og mænd, der er hjemmehørende i Århus stift,
bolig i klosteret under betryggende forhold.

§4

Personer, der får tildelt bolig på klosteret, har pligt til at bebo boligen, og de skal
rette sig efter de forskrifter, der meddeles dem af forstanderen.
stk. 2. Beboerne har pligt til at gøre, hvad de kan for at gavne hinanden og klosteret.

§5

Fondens egenkapital udgøres af de klosteret  tilhørende faste ejendomme, der ved
den 18. almindelige vurdering pr. 1. januar 1986 er ansat til en kontantværdi af kr. 5.50.000
samt af en obligationsbeholdning, der pr. 31. december 1985 havde en samlet pålydende værdi
af kr. 1.966.100, svarende til en kursværdi af kr. 1.973.80.
stk. 2. På fondens faste ejendomme tinglyses bestemmelser om, at der ikke kan rådes over disse
ved salg, pantsætning eller på anden måde uden tilladelse fra fondsmyndigheden.
stk. 3. Fondens øvrige midler skal anbringes i overensstemmelse med de i fondslovgivningen til enhver tid
indeholdende bestemmelser, således for tiden justitsministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 15. marts 1985.

§6

Fondens bestyrelse kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue under iagttagelse af de bestemmelser herom, som er eller måtte blive fastsat af justitsministeriet.
stk. 2. Med fradrag af henlæggelser efter stk. 1 påhviler det bestyrelsen at anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i fundatsen. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.

§7

Fondsmyndigheden er justitsministeriet, der som sådan har indseende med fondens virksomhed i overensstemmelse med de i lovgivningen herom indeholdte bestemmelser.

§8

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af stiftamtmanden og biskoppen over Århus stift, samt politimesteren, borgmesteren og domprovsten i Århus.
Disse personer indtræder i bestyrelsen på embeds vegne og udfører de herhenhørende forretninger
uden betaling.
stk. 2. Hvervet som formand for bestyrelsen varetages af stiftamtmanden.
stk. 3. Fondsbestyrelsen træffer alle beslutninger på fondens vegne og har ansvaret for fondens virksomhed.
stk. 4. Bestyrelsens formand tegner fonden.

§9

Den daglige ledelse af klosteret varetages af en forstander.
stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.
stk. 3. Ansættelse af forstanderen skal godkendes ved kongelig resolution.

§10

Bestyrelsen ansætter en portner og fastsætter dennes arbejdsopgaver og aflønning.
stk. 2. Anden medhjælp ansættes og afskediges af forstanderen indenfor r ammer, der
fastlægges af bestyrelsen.

§11

Fondens regnskabsår er kalenderåret.
stk. 2. Fondens regnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik
og skal indeholde driftsregnskab (resultatopgørelse), balance over midler til driftsmæssig
anvendelse, balance over midler tilhørende formuen, samt kapitalbevægelser i regnskabsåret.
stk. 3. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og indsendes til fondsmyndigheden
og fondsregisteret inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

§12

Sognepræsten ved Vor Frue Kirke i Århus er tillige præst ved klosteret og er som sådan pligtig at
betjene beboerne med gudstjenester i klosterkirken og besøg i deres boliger

§13

Nærværende fundats (vedtægt) træder i stedet for den under 30. A  pril 1968 stadfæstede fundats og træder i kraft på datoen for justitsministeriets godkendelse.
Direktionen for Århus, Vor Frue Kloster d. 9. februar 1988.
Leif Groth  Herluf Eriksen

Ved skrivelse af 4. marts 1988 (j.nr. 1987-4529-29, brev 209) har justitsministeriet godkendt nærværende fundats.