Fundats for Vor Frue Kloster, Aarhus

§1
Fondens navn er: ” Vor Frue Kloster, Aarhus”

§2
Fondens hjemsted er Aarhus Kommune.

§3
Fondens formål er at yde kvinder og mænd, der er hjemmehørende i Aarhus Stift, bolig i klosteret under betryggende forhold.

§4
Personer, der får tildelt bolig på klosteret, har pligt til at bebo boligen, og de skal rette sig efter de forskrifter, der meddeles dem af forstanderen.
stk. 2. Beboerne har pligt til at gøre, hvad de kan for at gavne hinanden og klosteret.

§5
Fondens egenkapital udgøres af de klosteret tilhørende faste ejendomme, der ved den 18. almindelige vurdering pr. 1. januar 1986 er ansat til en kontantværdi af kr. 5.500.000 samt af en obligationsbeholdning, der pr. 31. december 1985 havde en samlet pålydende værdi af kr. 1.966.100, svarende til en kursværdi af kr. 1.973.800. Senere er tillagt kapitalen fra ”Christian Flagstads Legat”, hvis reviderede regnskab pr. 31. december 1998 opgør legatets aktiver til i alt 195.028,00 kr.
stk. 2. På fondens faste ejendomme tinglyses bestemmelser om, at der ikke kan rådes over disse ved salg, pantsætning eller på anden måde uden tilladelse fra fondsmyndigheden.
stk. 3. Fondens øvrige midler skal anbringes i overensstemmelse med de i fondslovgivningen til enhver tid gældende bestemmelser.

§6
Fondens bestyrelse kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue under iagttagelse af de bestemmelser herom, som er eller måtte blive fastsat af Justitsministeriet.
stk. 2. Med fradrag af henlæggelser efter stk. 1 påhviler det bestyrelsen at anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i fundatsen. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.

§7
Fondsmyndigheden er Justitsministeriet, der som sådan har indseende med fondens virksomhed i overensstemmelse med de i lovgivningen herom indeholdte bestemmelser.

§8
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af biskoppen over Aarhus Stift eller en provst udpeget af biskoppen, en jurist udpeget af retspræsidenten ved Retten i Aarhus samt et af Aarhus Byråd for den kommunale valgperiode udpeget byrådsmedlem. Bestyrelsen kan beslutte at supplere sig med indtil to personer, som udpeges enstemmigt af bestyrelsen for en periode på fire år, og som besidder en særlig sagkundskab med betydning for klosteret. Bestyrelsen er ulønnet.
stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
stk. 3. Fondens bestyrelse træffer alle beslutninger på fondens vegne og har ansvaret for fondens virksomhed.
stk. 4. Bestyrelsens formand tegner fonden.

§9
Den daglige ledelse af klosteret varetages af en forstander.
stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.
stk. 3. Ansættelse af forstanderen skal godkendes ved kongelig resolution.

§10
Bestyrelsen ansætter en portner og fastsætter dennes arbejdsopgaver og aflønning.
stk. 2. Anden medhjælp ansættes og afskediges af forstanderen inden for rammer, der
fastlægges af bestyrelsen.

§11
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
stk. 2. Fondens regnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik
og skal indeholde driftsregnskab (resultatopgørelse), balance over midler til driftsmæssig
anvendelse, balance over midler tilhørende formuen, samt kapitalbevægelser i regnskabsåret.
stk. 3. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.

§12
Nærværende fundats (vedtægt) træder i stedet for den under 4. marts 1988 stadfæstede fundats med ændringer godkendt ved fondsmyndighedens skrivelser af 26. august 1998 og 23. april 2019. Den træder i kraft på datoen for Civilstyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen for Vor Frue Kloster, Aarhus d. 2. oktober 2019.


Torben Sørensen


Anette Poulsen


Poul Henning Bartholin